Pope Paul the Sixth’s Predictions Validated

Humanae Vitae had specific predictions about what the world would look like if artificial contraception became widespread.

The encyclical warned of four resulting trends: a general lowering of moral standards throughout society; a rise in infidelity; a lessening of respect for women by men; and the coercive use of reproductive technologies by governments.

In the years since Humanae Vitae’s appearance, numerous distinguished Catholic thinkers have argued, using a variety of evidence, that each of these predictions has been borne out by the social facts.

Although it is largely Catholic thinkers who have connected the latest empirical evidence to the defense of Humanae Vitae’s predictions, during those same forty years most of the experts actually producing the empirical evidence have been social scientists operating in the secular realm.

The Nobel Prize-winning economist George Akerlof explained in the language of modern economics why the sexual revolution -contrary to common prediction, especially prediction by those in and out of the Church who wanted the teaching on birth control changed- had led to an increase in both illegitimacy and abortion.

In another work published in the Economic Journal ten years ago, he traced the empirical connections between the decrease in marriage and married fatherhood for men — both clear consequences of the contraceptive revolution —and the simultaneous increase in behaviors to which single men appear more prone: substance abuse, incarceration, and arrests, to name just three.

To these examples of secular social science confirming what Catholic thinkers had predicted, one might add many more demonstrating the negative effects on children and society.

To the list could be added many more examples of how the data have grown and grown to support the proposition that the sexual revolution has been resulting in disaster for large sectors of society.

Beginning just before the appearance of Humanae Vitae, an academic and intellectual rethinking began that can no longer be ignored — one whose accumulation of empirical evidence points to the deleterious effects of the sexual revolution on many adults and children.

The sexual revolution has weakened family ties, and has shown that family ties (the presence of a biologically related mother and father in the home) have turned out to be important indicators of child well-being.

Mga Panagna ni Papa Pablo Seksto Namatod-an

Ang Humanae Vitae may partikular nga mga gitagna unsay mahimong nawong sa kalibotan kon lapad nga ipahigayon ang artipisyal nga kontrasepsiyon.

Ang enciklika mipasidaan og upat nga kahimtang nga hayan musangpot: heneral nga pag-us-os sa moral nga sukdanan sa katilingban, pagdugang sa pagluib, pagkunhod sa pagtahod sa kababayen-an; ug ang pinugsanay nga pagpagamit og mga teknolohiya sa pagpaanak sa kabahin sa mga pangamhanan.

Sa mga tuig sunod sa pagpalusad sa Humanae Vitae, daghan nga mga inila nga manggihunahunaon nga mga Katoliko mimatuod, uban og pagamit og lainlain nga pagmatuod, nga matag gitagna niini namatod-an dinha sa katilingban.

Bisan og ang pagdugtong sa mga kinaulahian nga pagmatuod ngadto sa pagpanalipod sa Humanae Vitae kadaghanan nga gihimo sa mga Katoliko nga mga tighunahuna, niining niagi nga kwarenta ka mga tuig, kadaghanan sa mga experto nga mihimo sa pagmatuod mga nanagtuon sa siyensiya nga sosyal dinha sa natad nga seglar.

Ang nakadaog sa Premyo Nobel nga ekonomista nga si George Akerlof mipatin-aw sa pinulongan sa moderno nga ekonomiya ngano nga ang rebolusyon sekswal -batok sa komun nga panagna, labi na panagna sa sulod ug sa gawas sa Simbahan nga buot mausab ang pagtulon-an sa pagkontrol sa pagpaanak- misangpot pagdaghan sa mga anak sa gawas ug sa aborsiyon.

Sa lain nga pagtuon nga gipatik sa Economic Journal napulo ka tuig kanhi, iyang gisubay ang makita nga dugtong sa kunhod sa pagminyo, ug pagkaamahan diha sa kaminyuon, sa mga lalake - tin-aw nga sangputanan sa rebolusyon nga kontraseptibo - ug sa nagdungan nga pagdaghan sa mga binuhatan nga mora’g mga nag-inusara nga mga lalake lagmit nga maghimo: abuso sa droga, pagbilanggo, pagdakop, pangngalan lamang og tulo.

Niining maong mga panan-awon sa siyensiya nga sosyal nga nagdason sa gitagna sa mga mahunahunaon nga mga Katoliko, madugang ang daghan pa nga nagpadayag sa negatibo nga mga sangputanan ngadto sa mga bata ug sa katilingban.

Niining talaan madugang ang daghan pa nga pagmatuod giunsa pagtubo og maayo sa suporta sa pag-ingon nga ang rebolusyon nga sekswal misangpot ngadto og mga katalagman alang sa dagkong mga sektor sa katilingban.

Sugod gayod sa pagpapatik sa Humanae Vitae, usa ka pagpa-usab sa paghunahuna misugod nga dili na gyod mabaliwala — kansang nagtipun-og nga pagmatuod nagpunting ngadto sa makadaot nga mga sangputanan sa rebolusyon nga sekswal sa daghan nga mga hamtong ug mga kabataan.

Ang rebolusyon nga sekswal nakapahuyang sa mga higot sa banay, ug nakapakita nga ang mga higot sa banay (ang pagkaanaa sa biolohikanhon nga amahan ug inahan sa panimalay) mahinungdanon sa maayong pagpatubo sa bata.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com