Participation in Creation by the Marital Act

Most women will say that their greatest sexual desires are when they're ovulating. This is Nature's way. God made nature. This is the most amazing thing when one thinks about it.

Sperm, this little sperm, it does not have an immortal soul. The little sperm does not have an immortal soul. It has a short and sometimes very happy life, but it does not have an immortal soul.

And the ovum does not have an immortal soul either. It can have a short and happy life, but it doesn't have an immortal soul.

When the two come together, where does that immortal soul come from? The sperm doesn't carry it. The egg doesn't carry it. Where does it come from? It comes from a new act of creation by God.

In each act of conception, there needs to be a new act of creation by God. When a new human life is created, the whole universe is changed because something has come into existence which did not exist before and which will exist forever.

It's just like when God made the whole universe, He made something from nothing. And now, He's made a new soul from nothing. It didn't exist.

There's not a whole group of souls out there that are sort of waiting around for a landing place. God actually performs a new act of creation.

When male and female participate in the sexual act, they have opened up this arena which God has designed for bringing forth new human life. And when they contracept, they are slamming that door in God's face.

They're saying, "We want to enjoy this pleasurable act that You gave us, but we do not want to let You perform Your creative act."

Now, this is not to say that couples who are contracepting, are conscious that this is what they're doing. But, this is what the act itself means.

It's much like drinking a little bit of poison in your orange juice. You might not know it's there, but it will have it's effect on you. You're not intentionally doing that, but that's what the act itself means.

The Church objects to contraception because it refuses to let God perform His creative act in the arena in which He chose to do it. Spouses play a major role in this by bringing forth that new human life that all of us are meant to be forming. It's an amazing task that God has given us.

Pagtampo sa Kamugnaan sa Lihok sa mga Minyo

Kadaghanan sa kababayen-amn magsulti nga ang pinakahabog nila nga pangandoy sa pagsex mahitabo diha nga maporma ang itlog sa pagpaanak. Paagi kini sa kinaiyahan. Gimugna sa Dios ang kinaiyahan. Kini butang nga pinakamakapatingala pag-ayo.

Ang binhi, kining gamay nga binhi, wala kini siyay dili mamatay nga kalag. Ang gamay nga binhi walay dili mamatay nga kalag. Mubo tingale ug sagad lipay kaayo ang gitas-on sa iyang pagkabuhi, apan wala kini siyay dili mamatay nga kalag.

Ug ang itlog sa pagpaanak sa kabahin niya wala say dili mamatay nga kalag. Makabaton tingale kini ug mubo ug lipay nga kinabuhi, apan wala kini siyay dili mamatay nga kalag.

Sa pagtagbo sa duha ang binhi ug ang itlog sa pagpaanak, asa man gikan ang dili mamatay nga kalag? Wala kini dad-a sa binhi. Wala kini dad-a sa itlog sa pagpaanak. Diin man kini gikan? Gikan kini sa bag-o nga buhat sa pagmugna sa Dios.

Sa matag buhat sa pagpanamkon, gikinahanglan ang usa ka bag-o nga buhat sa pagmugna sa Dios. Diha nga ang bag-o nga kinabuhi sa tawo gimugna, ang tibuok kaalirunganan mausab kay mitumaw man ang bag-o nga binuhat nga wala dinha kanhi ug nga maanaa na dinha hangtod sa hangtod.

Sama kini sa pagmugna sa Dios sa tibuok kaalironganan, Siya nibuhat ug usa ka butang gikan sa wala. Ug karon nimugna siya og bag-o nga kalag gikan sa wala. Wala kini dinha kanhi.

Wala dinhay tibuok pundok sa mga kalag dinha sa kawanangan nga mora og nanagpangita og sarang katugpahan. Aktwal nga ang Dios maghimo dinhi og bag-o nga buhat sa pagmugna.

Sa pag-ambit sa usa ka lalake ug usa ka babaye sa lihok sa mga minyo, nakapabukas sila niining natad nga gituyo pagbuhat sa Dios pagmugna og usa ka bag-ong tawo. Ug pagkontraseptibo, ilang gihapak ang pultahan ngadto sa nawong sa Dios.

Nanag-ingon sila, "Buot kami maglipaylipay niining lami nga buhat nga Imong gihatag kanamo, apan dili kami buot mutugot Kanimo paghimo sa imong mamugnaon nga buhat."

Karon wala kini magpasabot nga ang nanagkonrtaseptibo nag-amgo nga mao kini ang ilang ginahimo. Apan kini mao ang gipasabot sa paghimo sa lihok sa mga minyo.

Sama kini og pag-inom og diutay nga hilo dinha sa giinom nimo nga kalamansi. Wala tingale ka mag-amgo nga anaa kini, apan may sangputanan kini alang kanimo. Wala nimo tumnga ang paghimo niini, apan kini ang gipsabot sa lihok mismo.

Ang Simbahan nagpadili sa kontrasepsiyon kay nagdumili kini pagtugot sa Dios pagpahigayon sa mamugnaon niya nga buhat sa natad nga iyang gipili paghimo niini. Mga kapikas adunay habog nga papel dinhi niini pinaagi sa pagpatumaw nianang bag-o nga kinabuhi sa tawo nga tanan kanato gibuhat alang niini. Katingalan kini nga buhat nga gihatag sa Dios kanato.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com