Nature of the Marital Act

The Church has always based it's teachings, not on something private to Catholics but on what is known as the natural law. Pope Benedict the Sixteenth calls this the human ecology.

Natural law says that if you want things to prosper, you have to use them in accord with their nature. If you want to grow good tomatoes, you have to treat tomato plants in accord with their nature. You have to give them sunshine and water and fertilizer and a good soil.

You can't put your tomato plant in the closet and expect it to grow good tomatoes. You can't refuse to water it and expect to grow good tomatoes.

The Church has said human sexuality has a certain nature and unless you live in accord with that nature, chaos will result. You won't get your tomato plants. It won't work if you don't live in accord with their nature.

The Church says that its teaching on sexuality is not revealed wisdom. It is something that man can discover by the basis of his own reason if his understanding is not obscured by his culture - and ours is an obscuring culture.

What is the purpose and meaning and nature of sexual intercourse? It seems to be quite clear.

It's for two things. It's for babies and it's for bonding. And that's what happens when you have sexual intercourse - you have babies and you bond.

If one does not want to have babies and one does not want to bond, then one shouldn't be having sexual intercourse.

The babies and bonding that comes with sexual intercourse belong only within marriage.

The world tells us that if we have more and better contraceptives there will be fewer unwanted pregnancies. But contraceptives have launched people on a lifestyle that makes for sex outside of marriage - makes for sex in which babies and bonding are not welcome likelihoods. And when pregnancies occur, disaster strikes.

The decision to use contraceptives is the same as the decision to abort. Or the decision to have an abortion is the same as the decision to contracept.

The expectation was that contraceptives would make for better marriages, fewer unwanted pregnancies, fewer abortions, but the cultural evidence today shows absolutely the contrary. Pope Paul VI didn't predict this in great detail, but he certainly predicted the broad strokes of what happened: broken marriages, broken homes, broken lives.

Kinaiya sa Lihok sa mga Minyo

Ang Simbahan kanunay gyod nga nanukad sa iyang mga pagtulon-an dili sa butang nga pribado niya lamang kondili sa nahibaloan ug ginganlan og balaod sa kinaiyahan. Ginganlan kini ni Papa Benedikto Dieseseis og ang ekolohiya sa tawo.

Ang balaod sa kinaiyahan nag-ingon nga kon buot ka nga muuswag ang mga butang, gamiton kini sila nimo sumala sa ilang kinaiya. Kon buot ka magpapatubo og nindot nga mga tamates, matngonan nimo kini sila sumala sa ilang kinaiya. Hatagan nimo og silaw sa adlaw, tubig, abuno, maayong yuta.

Dili ka makabutang sa tanom sa tamates sulod sa parador ug magpaabot nga mamunga kini og maayong mga tamates. Dili ka makahikaw pagpatubig ug magpaabot of nindot nga tamates.

Ang Simbahan nagsulti nga ang pagkamay kinatawo may iyaha nga kinaiya ug kon dili ka magpuyo sumala niini, musangpot ang kaguliyang. Dili nimo makab-ot ang imong tamates. Dili kini mabunga kondili ka magpuyo sumala sa ilang kinaiya.

Nag-ingon ang Simbahan nga ang gitudlo niini mahitungod sa pagkamay kinatawo wala maggikan sa gipadayag nga kaalam. Makaplagan kini sa tawo nga manukad sa iyang kaugalingon nga pangisip kon ang iyang pagsabot wala madulomi sa iyang kultura - ug ang atong kultura jarib kultura nga makapadulom.

Unsa man ang tumong ug kahulogan ug kinaiya sa paghimo sa buhat sa mga minyo? Mora’g tin-aw man kini.

Alang kini sa duha ka butang. Alang kini pagpapaanak ug pagpahiusa (bonding). Ug unsay mahitabo kon maghimo ka sa buhat sa mga minyo - manganak ka ug maghiusa (magbond).

Kon ang usa ka tawo dili buot manganak ug kon dili siya buot magpahiusa (magbond), nan dili unta siya maghimo sa buhat sa mga minyo.

Ang mga anak ug pagpahiusa (bonding) nga maggikan sa sa lihok sa mga minyo iyaha lamang dinha sulod sa kaminyoun.

Ang kalibotan nagsulti kanato nga kon adunay dugang ug mas maayo nga mga kontraseptibo mugamay ang mga pagkaburos. Apan ang mga kontraseptibo nakapalusad sa mga tawo ngadto sa matang sa pagpuyo nga naghimo nga makasex sa dili pa maminyo -makasex diin wala dawata ang hayan nga mga anak ug pagpausa (bonding). Kon maburos, hampak ang katalagman.

Ang hukom paggamit og kontraseptibo mao ra gihapon sa hukom pagpakuha. O ang hukom pagpakuha mao ra gihapon sa hukom sa pagkontraseptibo.

Ang gipaabot mao nga ang mga kontraseptibo magpamaayo sa kaminyuon, magpagamay sa mga pagkaburos, magpakunhod sa mga pagkuha, apan ang mamatuod sa kultura karon nagpakita tuma gyod nga sukwahi ang nahitabo. Dili kaayo kaingon niini kadetalyado ang panagna ni Papa Pablo Seksto, apan tin-aw nga lapad niyang gitagna ang mga nahitabo: mga kaminyuon buak, mga panimalay buak, mga kinabuhi buak

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com