Attempts of Some to Subvert the Teaching

All that was different in 1968 was that some in the church chose to dissent. Cardinal James Francis Stafford wrote about this:

"In his memoirs, Cardinal Shehan (of Washington) describes the immediate reaction of some priests in Washington to the encyclical.

‘After receiving the first news of the publication of the encyclical, the Rev. Charles E. Curran, instructor of moral theology of The Catholic University of America, flew back to Washington from the West where he had been staying.

Late [on the afternoon of July 29], he and nine other professors of theology of the Catholic University met, by evident prearrangement, in Caldwell Hall to receive, again by prearrangement with the Washington Post, the encyclical, part by part, as it came from the press.

The story further indicated that by nine o’clock that night, they had received the whole encyclical, had read it, had analyzed it, criticized it, and had composed their six-hundred word Statement of Dissent.

Then they began that long series of telephone calls to theologians throughout the East, which went on, according to the Post, until 3:30 A.M., seeking authorization, to attach their names as endorsers (signers was the term used) of the statement, although those to whom they had telephoned could not have had an opportunity to see either the encyclical or their statement.

Meanwhile, they had arranged through one of the local television stations to have the statement broadcast.’"

(Note: Fr. Charles Curran "previewed" Humanae Vitae for the mainstream media before the document was actually released [the pope overruled Fr. Curran’s claims that the Church would endorse contraception] — but the media had already made up its mind and few bothered to actually read what the pope had to say.)

Cardinal Stafford continues: "In Baltimore in early August, 1968, a few days after the encyclical’s issuance, I received an invitation by telephone from a recently ordained assistant pastor to attend a gathering of some Baltimore priests

The meeting was set for Sunday evening, August 4. I agreed to come. Eventually a large number of priests were gathered in the rectory’s basement. I knew them all.

The Pope’s encyclical deserved the courtesy of a reading. None of us had read it. The Washington statement was read aloud. I could not sign it. Everyone agreed to sign. There were no abstentions. The basement became suffocating. The strategy had been mapped out beforehand."

Pagsulay Pagsurambao sa Gitudlo sa Pipila

Ang nakalahi lang sa 1968 mao nga pipila sa sulod sa Simbahan mipili pagsupak. Mahitungod niini misulat si Kardenal James Francis Stafford sa musunod:

"Sa iyang mga paghandom, si Kardenal Sheehan (sa Washington) misulat bahin sa dihadiha dayon nga panubag sa pipila ka mga pari sa Washington batok sa enciklika.

‘Tapos makadawat sa unang mga balita sa pagpapatik sa enciklika, si Reberendo Padre Charles E. Curran, magtutudlo sa teolohiya nga moral sa Unibersidad nga Katoliko sa Amerika, milupad dayon balik ngadto sa Washington gikan sa kasadpang bahinsa Amerika diin nagpalabay og panahon.

Dayon [sa hapon sa Julio 29], siya ug uban nga siyam nga mga propesor sa Unibersidad nga Katoliko nagpundok, makita nga kini gilaraw nang daan, sa Caldwell Hall pagdawat, nga sa makausa gilaraw nang daan sa Washington Post, sa enciklika, nga anam-anam nila pagdawat gikan sa paggawas sa patikanan.

Ang asoy nagtakda og dugang nga sa pag-abot sa alas nuebe sa gabii, nadawat na nila ang tibuok enciklika, nabasa nila, ug natuki nila, ug nakahimo na sila og seiscientos ka mga pulong nga Pamahayag sa Pagsupak.

Unya nisugod sila og taas ug sunudsunod nga panawag sa telepono sa mga teologo sa silangang dapit sa Amerika, nga mipadayon, sumala sa Post, hangtod sa alas 3:30 sa kaadlawon, nga nangayo og pagpatugot nga ang ilang mga ngalan ipalakip sa mga magduso (mga mamirma ang pulong nga gigamit) sa pamahayag, bisan og kadtong ilang gipangtawag wala pa gani makahigayon pagtan-aw ni sa enciklika ni sa pamahayag nila.

Sa kasamtangan, napauyonan nila nga ipasibya ang pamahayag sa usa sa lokal nga mga estasyonan sa telebisyon.’"

(Nota: si P. Charles Curran "niuna’g basa" sa Humanae Vitae alang sa nag-unang mga himan sa pahibalo sa wala pa ang dokumento [ang Santo Papa nisumpaki sa mga gipangangkon ni P. Curran’s nga ang Simbahan muduso sa sumpo-panamkon] — apan nakahukom na ang mga himan sa pahibalo ug diutay ra ang nihasol pagbasa unsay gisulti sa Santo Papa.)

Mipadayon si Kardenal Stafford "Sa Baltimore sayo sa Agosto, 1968, pipila ka adlaw human ilusad ang enciklika, nadawat nako ang usa ka pagdapit pinaagi sa telepono gikan sa bag-o pa nga naordinahan nga nga kodutor pagtambong og tigom sa pipila ka mga pari sa Baltimore.

Gitakda ang tigom sa gabii sa Domingo, Agosto 4. Miuyon ako pagtambong. Pagkadugay daghandaghan nga mga pari natigom sa ilalom nga lawak sa kombento. Nakailhan nako silang tanan.

Ang enciklika sa Santo Papa basahon unta gyod sumala sa maayong pamuhatbuhat. Waka kanamoy nakabasa niini. Ang pamahayag sa Washington gibasa og kusog. Dili ko makapirma niini. Matag usa miuyon pagpirma. Ang lawak nahimo nga dapit diin lisod ang pagginhawa. Ang estratehiya daan na diay nga gilaraw ug giluto."

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com