The Pope’s Mission to Teach on the Matter

The role of the pope from the beginning has been that of conservator or preservationist.

The erstwhile Coronation Oath of the pope administered since the Renaissance, declares that the new pontiff vows "To change nothing of the received tradition, and nothing thereof, I have found before me guarded by my God-pleasing predecessors, to encroach, to alter, or to permit any innovation therein;..."

The pope’s primary mission is to safeguard this deposit of faith from change, which would be error, so when doctrinal disputes arise he must determine what the Church has always taught on the matter.

Many are under the impression that "papal infallibility" and "defining dogma" mean that the pope can alter or originate doctrines as he pleases, the reality is just the opposite. These terms actually mean that when the pope speaks at the highest level of his authority (ex cathedra) the Holy Spirit will prevent him from defining untruths.

As guardians rather than owners of the Church’s doctrines, the popes are simply unable to alter the Church’s stand on such topics as abortion, contraception, divorce, or women’s ordination.

When Pope Paul VI dramatically reaffirmed this teaching in 1968, clearheaded commentators saw that far more than the issue of contraception was at stake. The whole body of Catholic teaching on the nature of the human person, of the one-flesh communion of spouses in marriage, and of the meaning of human embodiment in relation to questions of, for example, homosexual conduct and relationships, monogamy, and marital fidelity and indissolubility was on the line.

Pope Paul VI established a commission (group) of clergy and laymen ( women included) to make a report on the issue of articicail birth control. The liberals made a foregone conclusion that the final report would be in favor of artificial birth control. But the Holy Spirit is not controlled by popular opinion or theologians. Pope Paul issued Humanae Vitae contrary to the wishes of theologians.

Pope Paul VI incurred the wrath of the theologians who promptly placed a full page ad telling all that they disagreed with the Pope and individuals could believe THEM and not worry about it.

Contraception (like abortion) has been around for millennia, and was explicitly condemned by the church from the very beginning. Until 1930, ALL Christians held that it was a sin. All that was different in 1968 was that the methods were more effective (and available), and that some in the church chose to dissent.

Ang Tahas sa Santo Papa Pagtudlo Niini 

Ang papel sa Santo Papa gikan sa sinugdan mao ang pagtipig ug pagpapabilin.

Ang Panumpa Nga Gipahimo Sa Pagkorona sa Santo Papa kanhi gikan sa panahon sa Renaissance nagpahayag nga ang Santo Papa manumpa "Pagpausab og Walay Usa sa Tradisyon nga nadawat, ug walay usa niini, nga akong nakita sa waka pa ako nga gibantayan sa akong mga gisundan, akong biklon, usbon, o tugotan nga adunay mga pagpabag-o;..."

Ang nag-una nga tahas sa Santo Papa mao ang pagbantay niining gitipig nga pagtuo batok sa kausaban, nga mahimo unya nga sayop, aron kon mutumaw ang panaglalis iyang itakda ang unsa ang kanunay nga gitudlo sa Simbahan mahitungod niini.

Daghan nagtuo nga ang "pagka dili masayop sa Santo Papa" ug ang "pagtakda og doktrina" nagpasabot nga makabuutbuot siya pag-usab o pagpasiugda og mga dokrina; sukwahi ang matuod. Kining mga pamulonga nagkahulogan nga sa pagsulti sa Santo Papa diha sa pinakataas nga ang-ang sa autoridad (ex cathedra) ang Espiritu Santo magpalikay kaniya pagtakda og mga bakak.

Isip tigbantay ug dili tag-iya sa mga gitudlo sa Simbahan, ang mga Santo Papa yano nga dili makapapausab sa baruganan sa Simbahan mahitungod sa aborsiyon, kontrasepsiyon, diborsiyo, o pag-ordinar og mga babaye.

Sa mora’g drama nga gidasonan ni Papa Pablo Seksto ang pagtulon-an sa 1968, mga tin-aw’g ulo nga mga komentarista nakakita nga labaw pa kay sa kontrasepsiyon ang nalambigit niini. Ang tibuok lawas sa gitudlo sa Simbahan mahitungod sa kinaiya sa tawo, sa pagka-usa-ra-ka-lawas sa mga kapikas,, ug sa kahulogan sa pagka-adunay-lawas sa tawo tali sa mga kwestiyon, pananglitan, sa linihokan ug pagdugtongay sa sama og kinatawo, sa pagkamatinud-anon sa mga minyo sa usa’g usa, ug ang pagkadili masiak sa kaminyuon matandog niini.

Si Papa Pablo Seksto mitukod og usa ka komisyon (pundok) sa mga pari ug laygo (apil na ang mga babaye) paghimo og taho sa isyu sa artipisyal nga pagkontrol sa panganak. Ang mga liberal mihimo og human nang daan nga konklusyon nga ang kinaulahian nga taho magdapig sa kontrol sa pagpanganak. Apan ang Espiritu Santo wala mag-agad og opinyon sa mga teologo. Si Papa Pablo Seksto milusad sa Humanae Vitae sukwahi sa mga gipangandoy sa mga teologo.

Si Papa Pablo Seksto nahiagom sa kasuko sa mga teologo nga gilayon mibutang og usa ka panid nga pahibalo nga misulti sa tanan nga supak sila sa Santo Papa ug nga ang tanan ug ang matag tawo mutuo KANILA ug dili unta sila mabalaka niini.

Ang kontrasepsiyon (sama sa aborsiyon) diha nang daan sulod sa kaliboan nga katuigan, ug direkto nga gikondenar sa Simbahan gikan pa gyod sa sinugdan. Hangtod sa 1930, TANAN nga mga Kristiyanos mihupot nga kini usa ka sala. Ang nakalahi lang sa 1968 mao labaw nga masangputanon ang mga metodo, ug pipila sa sulod sa Simbahan mipili pagsupak.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com