Protestants drop the Common Teaching

The Protestant churches maintained unity with the Catholic Church on the contraception question for four centuries, only to abandon this unity during the first half of the twentieth century.

Luther saw procreation as the very essence of the human life in Eden before the Fall.

Accordingly, he sharply condemned the contraceptive mentality. He noted that this "inhuman attitude, which is worse than barbarous," was found chiefly among the wellborn, "the nobility and princes." Elsewhere, he linked both contraception and abortion to selfishness

The nineteenth-century Reformed Pastor Johann Peter Lange, in his Christian Dogmatics, described contraception as "a most unnatural wickedness, and a grievous wrong. This sin . . . is [as] destructive as a pestilence that walketh in darkness, destroying directly the body and the soul of the young."

At their 1908 Lambeth Conference, the world’s Anglican bishops recorded "with alarm the growing practice of artificial restriction of the family." They "earnestly call[ed] upon all Christian people to discountenance the use of all artificial means of restriction as demoralizing to character and hostile to national welfare."

But at the Lambeth Conference in 1930 on a vote of 193 to 67, the bishops (representing not only England but also America, Canada, and the other former colonies) approved a resolution stating that:

"In those cases where there is such a clearly felt moral obligation to limit or avoid parenthood, and where there is a morally sound reason for avoiding complete abstinence, other methods may be used, provided that this is done in the light of the same Christian principles."

This was the first official statement by a major church body in favor of contraception. Thus was Christian unity on the question broken. The decision was condemned by many religious and secular bodies, including the editors of the Washington Post. Pope Pius XI responded to it in his encyclical Casti Connubii four months later.

In only three decades, the Lambeth Conference’s qualified approval would turn into full celebration. ... America had "entered a sexual economy of abundance" where contraception would allow unrestrained sexual experimentation.

Why did the non-Catholic ecclesial communities, which also taught that contraception was evil until the early twentieth century, cave in to this lie? Because they were not united to Peter, for whom Christ prayed that his faith would not fail.

Gibiyaan sa mga Protestante ang Komun nga Pagtudlo

Ang mga Simbahan nga mga Protestante usa uban sa Simbahan nga Katoliko mahitungod sa kwestiyon sa kontrasepsiyon sulod sa upat ka gatosan nga katuigan, apan misiak sila sa pagkausa sa unang tunga sa ikakawhaan ka gatosan nga katuigan.

Si Lutero nilantaw sa pagpaanak nga mao ang batakan nga naglangkob sa kinabuhi sa tawo sa Paraiso sa wala pa ang sala.

Hugot siya nga mikondenar sa panglantaw nga kontraseptibo. Miingon siya nga kining "dili tawhanon nga panglantaw, nga mas daotan pa kay sa mga kabangis," makit-an dinha sa mga arang-arangan, "sa mga hamili ug mga prinsipe." Niya pa ang kontrasepsiyon ug aborsiyon dugtong ngadto sa kahakog.

Ang Protestante sa ikawalo nga gatosan nga katuigan, nga si Pastor Johann Peter Lange, sa iyang Mga Kristuhanon nga mga Pagpanudlo, milarawan sa kontrasepsiyon isip "ang pinakad ili kinaiyanhon nga pagkadaotan, ug habog nga sayop. Kining maong sala makapahugno sama og usa ka peste nga nagalakaw sa kangitngit, maggun-ob sa lawas ug kalag sa mga batan-on."

Sa ilang panagtagbo sa Lambeth sa 1908, ang mga obispo nga Anglikano sa kalibotan milantaw "uban og kahingawa sa nagtubo nga pagbansay sa dili kinaiyanhon nga pagpagamay sa banay." "Hugot sila nga nanawagan sa tanang mga tawo nga Kristuhanon paghunong sa paggamit sa tanang dili kinaiyanhon nga pagpugong isip makapahugno ug batok sa kaayo sa nasod."

Apan sa panagtagbo sa Lambeth sa 1930 sa botasyon nga 193 batok 67, ang mga obispo (nga naglawas dili lamang sa Inglaterra kondili sa Amerika ug Canada, ug uban nila nga mga koloniya kanhi) mitugot sa usa ka resolusyon nga nagkanayon:

"Sa mga kaso nga pagpakunhod o paglikay sa pagkaginikanan tin-aw nga moral nga kaakohan, ug diin may hugot nga moral nga katarongan nga dili mahimo ang paglikay sa buhat sa mga minyo, mahimo nga gamiton ang uban nga mga paagi nga ginahimo ubos sa lamdag sa mga baruganan nga kristuhanon."

Una kini nga opisyal nga pamahayag sa usa ka dakudako nga simbahan nga nagdapig sa kontrasepsiyon. Ang pagka usa sa mga Kristiyanos nasiak. Ang hukom gikondenar sa daghan nga mga relihiyuso ug seglar nga mga pundok, lakip na ang mga tiglantaw sa Washington Post. Si Papa Pio Onse mitubag niini human sa upat ka bulan sa iyang enciklika Casti Connubii.

Sulod lamang sa tulo ka napuloan nga katuigan, ang may kondisyon nga pagtugot sa panagtagbo sa Lambeth nahimo nga hingpit nga pagsaulog.... ang Amerika "nisulod ngadto sa abunda nga ekonomiya sa sekso" diin ang kontrasepsiyon magpatugot og mga pagpaeksperimento nga sekswal.

Nganong misunod man niini ang mga dili Katoliko nga mga pundok nga simbahanon, nga nagtudlo usab sa pagka daotan sa kontrasepsiyon hangtod sa pagsugod sa ikabeinte nga gatosan nga katuigan? Kay wala man kanila ang pagkadugtong kang Pedro, nga giampo ni Kristo nga mulahutay ang iyang pagtuo.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com