The Pill and Humanae Vitae

The significance of Humanae Vitae is not to be found primarily in the status of the document but in the teaching it contains.

The core of that teaching -contraception is intrinsically wrong- reiterates what the Church has taught through the ages.

Humanae Vitae articulated the teaching at a time (1968) when questions were being raised about whether a newly discovered technique for preventing conception -the pill- is contraception.

Previously, conception could be prevented only by interfering with a couple's outward behavior during intercourse, for example, through withdrawal or the use of a condom.

Since the pill is not taken at the time of intercourse and therefore does not affect the couple's behavior, the question arose as to whether the use of the pill was included in what the Church condemns.

It may be that the Pope Paul VI himself was unsure about whether the pill is contraception, but there is no basis for the oft-reiterated claim that he was in doubt about whether contraception itself is intrinsically wrong.

The nearly unanimous conclusion of the commission was that the pill is indeed contraceptive. Paul VI agreed, but disagreed with the proposal, endorsed by a majority, that the teaching on the intrinsic evil of contraception be changed. Instead, he reaffirmed that teaching.

Of special significance is his definition of contraception, which makes it clear that what is relevant is not the behavior involved but the intention to impede, no matter how that intention is carried out.

The Pope thus indicates that the Church's condemnation of contraception extends to the pill, for he excludes as morally wrong "any action which either before, at the moment of, or after marital intercourse, is specifically intended to prevent procreation-whether as an end or as a means" (no. 14).

Any act before, during, or after sexual intercourse that is specifically intended to impede conception is morally wrong for that very reason -wrong precisely because it is intended to prevent a new person from coming to be.

Paul VI offers a rationale for condemning it that differs from previous magisterial explanations.

He explains its wrongness in terms of the attempt to separate the unitive and procreative meanings of the marriage act from each other. "Each and every marital act must of necessity retain its intrinsic relationship to the procreation of human life" (no. 11).

Ang Tabletas ug ang Humanae Vitae

Ang kahulogan o sangputanan sa Humanae Vitae nag-unang makita dili dinha sa unsa na ang kahimtang sa dokumento karon kon dili dinha sa pagtulon-an nga gihuptan niini.

Ang anaa sa taliwala nianang maong pagtulon-an -ang kontrasepsiyon sa kinaiya niini daotan- nagbungat pag-usab sa gitudlo sa Simbahan sa paglabay sa kapanahonan.

Ang Humanae Vitae militok sa pagtulon-an sa panahon (1968) nga mga pangutana giisa mahitungod sa usa ka bag-o nga nakaplagan nga paagi sa dili pagpahigayon sa pagpanamkon -ang tabletas- kon kini kontrasepsiyon ba.

Sa wala pa kini, ang pagpanamkon mapugngan lamang pinaagi sa pagpakgang diha sa makita nga linihokan sa mga kapikas panahon sa buhat sa mga minyo, pananglitan pinaagi sa pagpagawas sa binhi o sa paggamit og kondom.

Kay ang tabletas wala man gamita panahon sa buhat sa mga minyo ug wala magtandog niining maong lihok, mitumaw ang pangutana kon ang paggamit sa tabletas nalakip ba sa gidili o gikondenar sa Simbahan.

Tingale si Papa Pablo Seksto wala kaayo makaseguro niadtong panahona kon ang tableta kontrasepsiyon ba, apan walay sukaranan ang pag-ingon nga nagduda siya kon ang kontrasepsiyon sa kinaiya niini daotan ba.

Halos giuyonan sa tanan nga mga sakop sa gitukod nga komitiba nga ang tabletas tinuod usa ka kontraseptibo. Miuyon si Papa Pablo Seksto niini, apan wala niya sunda ang sugyot sa kadaghanan nga usbon ang pagtulon-an sa pagkadaotan sa kinaiya niini sa kontrasepsiyon. Iya hinuon kini nga gidasonan.

Partikular nga may kahulogan ang gitakda niya kon unsa ang kontrasepsiyon, nga nagpatin-aw nga ang mahinungdanon dili ang nalambigit nga lihok kon dili ang tumong sa pagpakgang, sa walay pagbale kon giunsa pagkab-ot kanang maong tumong.

Sa ingon nagpakita ang Santo Papa nga ang pagkondenar sa Simbahan sa kontrasepsiyon naglakip sa tabletas, kay iyang gidili isip moral nga daotan "ang maskin unsang lihok sa wala pa, panahon sa, ug sa human na, ang buhat sa mga minyo, nga gipunting gayod sa pagpakgang sa pagpanamkon -isip tumong o isip usa ka paagi" (no. 14).

Bisa’g unsang buhat sa dili pa, panahon sa, ug human sa, buhat sa mga minyo, nga gipunting pagpakgang sa pagpanamkon gayod, moral nga daotan niana gayod nga katarongan tungod gayod kay gipunting man pagdili pagpaanaa og bag-ong tawo.

Si Papa Pablo Seksto naghatag og pangatarongan pagkondenar niini nga lahi sa niagi nga mga patina-aw sa mahisteryo.

Gipatin-aw niya ang kadaotan ginamit ang pamulong pagsulay pagbulag sa kahulogan sa pagpa-usa gikan sa pagpaanak sa buhat sa mga minyo. "Tanan nga buhat sa mga minyo kinahanglan gyod nga magpapabilin sa kinaiyanhon nga kadugtong niini sa pagpahimugso og kinabuhi sa tawo" (# 11).

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com