Prophesies of Pope Paul the Sixth

Some of our Catholic Legislators who pushing for the passage of the current version of the Reproductive Health Bill belong to the category called cafeteria Catholics: they pick and choose the doctrines of the Church which pleases them and discard the others, well at least the teaching on contraception.

They would say, "I may be Catholic, but I’m not a maniac about it: I’m happy to take credit for enlightened Catholic positions on the death penalty but of course I don’t believe in the archaic teachings on birth control.

And they would express shock at the thought that anyone might deprive them of taking Communion just because they are deciding for the citizens to practice what for them are sinful acts, for the Catholics, anyway.

Four decades later, not only have the document’s signature predictions been ratified in empirical force, but they have been ratified as few predictions ever are.

Paul VI issued four general prophecies in Humanae Vitae, and on about all four of them, he seems to have been right.

He said, for instance, that universal acceptance of contraception would have the social consequence of creating men who had lost all respect for women. No longer caring for "her physical and psychological equilibrium," men will come to "the point of considering her as a mere instrument of selfish enjoyment and no longer as his respected and beloved companion."

Paul VI predicted, as well, that the institution of marriage would have trouble surviving "the conjugal infidelity" that contraception makes easy. Far from strengthening marriage, the advent of birth control left marriage in tatters. If many more people use contraception today than they used to—and do so certainly with less shame—then why have abortion, out-of-wedlock pregnancies, and venereal disease done nothing but increase since 1968?

Humanae Vitae added that the general acceptance of contraception would put a "dangerous weapon" in the hands of "those public authorities who take no heed of moral exigencies." And, from forced abortions in China to involuntary sterilizations in Peru, non-democratic governments have seen that there aren’t many steps between allowing people to limit birth and forcing them to.

Finally, the pope warned that contraception would lead people to picture their bodies as somehow possessions, rather than as their actual being. If a woman can paint her house, then why shouldn’t she get her nose inflated?

Mga Panagna ni Papa Pablo Seksto

Pipila sa katoliko nato nga mga magbabalaod nga nagduso sa kasamtangan nga bersiyon sa Reproductive Health Bill mga sakop nianang ginganlan og mga Katoliko sa Turo-turo: magkuha ug magpili sila og mga pagtulon-an sa Simbahan nga ilang gusto ug magsalilkway sa uban, por lo menos sa mahitungod sa konstrasepsiyon.

Mag-ingon sila, "Katoliko ako apan dili ako mabuang niana: malipay ako sa dinan-agan nga Katoliko nga baruganan sa silot sa pagbitay apan tin-aw nga dili ako mutuo sa kinaraan nga gitudlo pagkontrol sa pagpanganak.

Ug mahingangha sila pag-ayo kon ingnon nga hayan dili sila pakalawaton tungod lamang kay naghukom sila alang sa mga lungsuranon pagbansay sa alang kanila mga buhat nga makasasala, bisan og sa mga Katoliko lamang kanila.

Human sa kawhaan ka tuig dili lamang kay ang nag-una nga mga gitagna sa dokumento ang natuman, kondili natuman kini sa ingon nga wala gyoy makatumbas niini.

Mihimo si Papa Pablo Seksto og upat ka galangkob nga mga panagna dinha sa Humanae Vitae, ug mahitungod gayod niining upat mora’g namatod-an nga husto siya.

Pananglitan, miingon siya nga ang pagdawat sa tanan sa kontrasepsiyon musangpot dinha sa katilingban paghimo nga kalaken-an mawad-an sa tanan nga pagtahod sa kababayen-an. Sa wala nay pagpakabana sa "kaayohan nga lawasnon ug kalagnon sa babaye," ang mga lalake mahiadto sa "punto sa paghunahuna sa babaye isip himan lamang sa kinaugalingon niyang paglipay ug dili tinahod ug minahal niya nga kauban."

Si Papa Pablo Seksto mitagna, ingon man, nga lisod nga ang kaminyuon mubuntog "sa panagbulagay sa mga minyo" nga mahimo sa kontrasepsiyon nga sayon kaayo. Imbis mapakusgan ang kaminyuon, ang pag-abot sa pagkontrol sa pagpanamkon nakapahugno hinuon sa kaminyuon. Kon labaw ka daghan ang mga tawo karon nga naggamit og kontrasepsiyon kay sa kanhi - ngano man nga ang aborsiyon, ang pagkaburos gawas sa kaminyuon, ug mga sakit nga naggikan sa kinatawo nidaghan man?

Ang Humanae Vitae midugang nga ang pagdawat nga heneral sa kontrasepsiyon magbutang og "peligruso" nga hinagiban sa mga kamot "niadtong publiko nga mga autoridad nga wala magpakabana sa moralidad." Ug gikan sa pinugos nga aborsiyon sa China ngadto sa pagpahimo nga dili na manganak sa Peru, diha sa mga pangamhanan dili daghan ang mga lakang gikan sa paghikaw sa pagpanganak ngadto sa pagpugos nga dili makaanak.

Ang Santo Papa mipasidaan nga ang kontrasepsiyon magpapatan-aw sa lawas nga kabtangan, ug dili pagkasiya sa tawo. Kon makapintal sa iyang balay ang babaye nganong dili man siya makapapataas sa iyang ilong?

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com