My Farewell to the People of the Arcdiocese of Ozamis

Dear people of the Archdiocese of Ozamis,

You are my abiding and unshakeable joy, especially if you remain united with your new bishop, Archbishop Martin Jumoad and with his newly acquired presbyters and all future ones appointed in accordance with the mind of Christ who by his own will strengthen them in the firmness which the Spirit gives.

Archbishop Jumoad has obtained his ministry, neither by his own efforts, nor from men nor even out of vainglory, but from the love of God the Father and of the Lord Jesus Christ. I call him blessed, then, for his sentiments toward God, and for his stability, in which he imitates the the living God.

As sons and daughters of the light of truth, flee divisions; where your shepherd is, follow him as his flock. For all who belong to God and Jesus Christ are with the bishop.

Be careful, therefore, to take part only in the one eucharist; for there is only one flesh of our Lord Jesus Christ and one cup to unite us with his blood, one altar and one bishop with the presbyters and deacons, who are his fellow servants.

My brothers and sisters, the new Archbishop will make you strong but remember, it is not so much he but Jesus Christ that will make you strong.

And now, let us entrust this Holy Church through Archbishop Martin Jumoad to the care of Our Supreme Pastor, Our Lord Jesus Christ, and implore his holy Mother Mary, so that she may assist Archbishop Jumoad in the fulfillment of his sacred duties.

Binati nga katawhan sa Artsidiosesis sa Ozamis,

Kamo mao ang magpabilin ug dili matay-og nako nga kalipay, labi na kon kamo pabilin nga hiniusa sa bag-o ninyo nga obispo, si Arsobispo Martin ug sa iyang bag-o nga naangkon nga mga pari ug sa tanang nga umaabot nga mga pari pinili sumala sa pangisip ni Jesukristo nga lig-unon niya dinha sa kahugot nga ihatag sa Espiritu.

Naiya ni Arsobispo Juamoad ang pangalagad, dili pinaagi sa kaugalingon nga paningkamot, ni gikan sa mga tawo, ni aron mangandak, kondili gikan sa gugma sa Dios Amahan ug sa Ginuong Jesukristo. Ako siyang tawgon nga bulahan tungod sa iyang pamalatian sa Dios, ug sa iyang kalig-on, diin iya nga gisuon buhi nga Dios.

Isip mga anak sa kahayag sa kamatuoran, likaye ang pagkabahinbahin; asa gani ang inyong magbalantay, sunda siya. Kay tanan nga iyaha sa Dios ug ni Jesukristo anaa uban sa obispo.

Mao nga pagmabinantayon kamo, pag-ambit sa usa lamang ka eukaristiya; kay usa lamang ang unod sa atong Ginuong Jesukristo ug usa ka kopa paghiusa kanato sa iyang dugo, usa ka altar ug usa ka obispo uban sa iyang mga pari nga iyang kauban nga mga alagad.

Akong mga igsuon, ang bag-o nga Arsobispo maglig-on kaninyo - apan, hinumdomi, dili kaayo siya ang maglig-on kaninyo kondili ang atong Ginuong Jesukristo.

Ug karon, itugyan nato kining Balaan nga Simbahan pinaagi ni Arsobispo Martin Jumoad ngadto sa pag-atiman sa Labaw nga Magbalantay, Atong Ginuong Jesukristo ug sangpton nato ang iyang balaan nga Inahan si Maria aron matabangan niya si Arsobispo Jumoad sa balaan niya nga mga katungdanan.