9. Forgiveness of Sins Through Confession

Ordained into the one priesthood of Jesus Christ, the priest, not of his own priesthood but that of Christ’s, is privileged to be a dispenser of Christ’s mercy and forgiveness, to listen and to forgive.

Jesus Christ, God and Savior, gave us the Sacrament of Penance, of Reconciliation.

This is the ordinary means by which He desires us to seek forgiveness for our actual, post-baptismal sins.

There is no sin that any limited little mortal can commit which is so bad that God cannot forgive it.

Christ gave His own power to forgive sins to the Church He established, the Catholic Church.

Priests exercise this ministry in the Church, with the Church’s permission, acting by virtue of their ordination, as "another Christ".

When you confess your sins to a priest and he gives you absolution, your sins are taken away… not merely covered over or set aside. They are no more. You may remember them in sorrow, but they no longer harm your relationship with God.

Mortal sins break your saving friendship with God. Mortal sin places you at risk of eternal separation from God and the happiness of heaven… forever.

Confession and absolution repairs that rupture and returns you to a state of friendship with God.

Awareness of mortal sin should drive you to a confessional.

In our weakness we will sometimes put off going to confession. Perhaps fear or embarrassment keeps us away. Time slips by. Days become weeks become months become years.

Then you die and go to your judgment.

So … maybe the priest is not friendly or the confession schedule is a little narrow…. so what? A better confessor is some distance away… so? It is a little hard… not convenient… too much to do…. And?

What is a moment of embarrassment, what is an interruption of your oh-so-important routine compared to the eternity of heaven or of hell?

You do not know the moment when your reckoning will come.

The Sacrament of Penance heals your soul, strengthens you against sin, and – simply on the basic level of peace of mind – works wonders.

9. Forgiveness of Sins Through Confession

Inordinahan ngadto sa usa ug mao ra nga pagkapari ni Kristo, ang pari, dili sa iyang kaugalingon nga pagkapari kondili sa pagkapari ni Kristo, gitugahan pagpadangat sa kaluoy ug sa pasaylo ni Kristo, sa pagminaw ug pagpasaylo sa mga sala.

Si Jesukristo, Dios ug Manunubos, mao ang mihatag kanato sa Sakramento sa Penitensiya, sa Pakighiuli.

Kini mao ang kasagaran nga paagi nga gibut-an niya nga kita mangita sa pasaylo sa nahimo nato nga sala human sa bunyag.

Walay sala nga mabuhat sa maskin kinsa nga gamitoy ug may utlanan ug kamatayon nga tawo nga dili mapasaylo sa Dios.

Gihatag ni Kristo sa Simbahan niyang gimugna, ang Simbahan nga Katoliko, ang Iyang gahom sa pagpasaylo sa mga sala.

Mga pari nagpahigayon niining maong pangalagad dinha sa Simbahan, uban sa pagtugot sa Simbahn, ug naglihok ubos sa gahom sa ilang ordinasyon isip "lain nga Kristo".

Kon magkumpisal ka sa imong mga sala sa pari ug naghatag siya og pasaylo, ang imong mga sala giwagtang… dili lamang kay gitabonan o gihiplig. Wala na sila dinha. Makahinumdom ka tingale niini uban og kasubo, apan dili na kini sila makadaot sa imong pagkadugtong ngadto sa Dios.

Ang mga sala nga mortal nagbuak sa imong kahigala sa Dios. Ang sala nga mortal nagpahamutang kanimo sa kakuyaw nga mabulag sa Dios ug sa kalipay sa langit hangtod sa hangtod.

Ang kumpisal ug ang pasaylo mag-ayo nianang maong pagkabuak ug magpapabalik kanimo sa pagkahigala sa Dios.

Ang pag-amgo og sala nga mortal makapapatulod unta kanimo ngadto sa kumpisalan.

Dinha sa atong pagkawalay kusog mupaunyaunya usahay kita pagdangop sa kumpisalan. Tingale kahadlok o kaulaw magpapahilayo kanato. Manglabay ang panahon. Mga adlaw mahimong mga semana, mga bulan, mga katugian.

Dayon mamatay ka ug muatubang sa imong Maghuhukom.

Mao nga … tingale dili mahigalaon ang pari o higpit ra kaayo ang gitagal sa pagkumpisal….sa ingon, unsa man nimo? Labaw nga maayo nga tigkumpisal layo ra kaayo… sa ingon, unsa man nimo? Lisod ra, dili sayon, dagha’g buhaton…. Ug?

Unsa man ang kadiyut nga pagkaulaw, unsa man ang usa ka pakgang sa imong naandang ‘mahinungdanon kuno’ nga buluhaton kon itandi sa walay kinutobang langit o impiyerno?

Wala ka mahibalo sa takna kanus-a muabot ang pagsudya kanimo.

Ang Sakramento sa Penitensiya mag-alim sa imong kalag, maglig-on kanimo batok sa sala, ug - sa yano lang nga ang-ang sa kalinaw sa salabotan – maghimo og mga katingalahan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com