7. Tips for a good and salutary Confessions

It is true: our sins are always the same, but we clean our homes, our rooms, at least once a week, even if the dirt is always the same; in order to live in cleanliness, in order to start again. Otherwise, the dirt might not be seen but it builds up.

Something similar can be said about the soul: if I never go to confession, my soul is neglected and in the end I am always pleased with myself and no longer understand that I must always work hard to improve, that I must make progress.

And this cleansing of the soul which Jesus gives us in the Sacrament of Confession helps us to make our consciences more alert, more open, and hence, it also helps us to mature spiritually and as human persons.

Tips for making a good confession.

We should……

1) ...examine our consciences regularly and thoroughly; 2) ...wait our turn in line patiently; 3) ...come at the time confessions are scheduled, not a few minutes before they are to end; 4) ...speak distinctly but never so loudly that we might be overheard; 5) ...state our sins clearly and briefly without rambling; 6) ...confess all mortal sins in number and kind; 7) ...listen carefully to the advice the priest gives; 8) ...confess our own sins and not someone else’s; 9) ...carefully listen to and remember the penance and be sure to understand it; 10) ...use a regular formula for confession so that it is familiar and comfortable; 11) ...never be afraid to say something "embarrassing"... just say it; 12) ...never worry that the priest thinks we are jerks……. he is usually impressed by our courage; 13) ...never fear that the priest will not keep our confession secret…… he is bound by the Seal; 14) ...never confess "tendencies" or "struggles"... just sins; 15) ...never leave the confessional before the priest has finished giving absolution; 16) ...memorize an Act of Contrition; 17) ...answer the priest’s questions briefly if he asks for a clarification; 18) ...ask questions if we can’t understand what he means when he tells us something; 19) ...keep in mind that sometimes priests can have bad days just like we do; 20) ...remember that priests must go to confession too …… they know what we are going through.

7. Mga Sugyot sa maayo ug mahimosg nga Kumpisal

Tinuod ang mga sala nato kanunayng mao lang gihapon, apan linisan nato ang atong mga balay, mga lawak, bisan kausa lamang sa semana, bisan og ang kahugaw mao lang gihapon; aron magpuyo nga malinis, aron magsugod na usab. Kon dili, ang kahugaw nga dili makita magtipun-og.

Susama ang maingon sa kalag: kon dili ako mukumpisal, ang kalag nako napasagdan ug sa kaulahian kanunay ako nga tagbaw sa akong kaugalingon ug dili na makasabot nga kinahanglan kanunay ako nga maningkamot aron maarang-arang, nga kinahanglan mulambo ako.

Ug kining paglinis sa kasingkasing nga gihatag kanato ni Jesus sa Sakramento sa Kumpisal nagtabang kanato sa dugang pagpalagsik sa atong mga tanlag, sa dugang pagkabukas, ug sa ingon makatabang usab kini kanato pagkahamtong sa espiritu ug isip mga tawo.

Mga sugyot sa maayong pagkumpisal.

Unta kita……

1) ...regular ug tuman nga magsusi sa atong mga tanlag; 2) ...mapailubon nga maghulat sa atong turno; 3) ...muanha sa panahon nga mga kumpisal gitagal, dili pipila ka gutlo sa dili pa matapos ang gitagal niini; 4) ...musulti sa tin-aw ug dili gyod lanog kaayo nga sarang madunggan sa uban; 5) ...tin-aw, mubo, walay yamyam nga mubungat sa mga sala; 6) ...kumpisal sa mga sala nga mortal sa makakapila ug sa matang; 7) ...matalagdon nga maminaw sa itambag sa pari; 8) ...mukumpisal sa atong mga sala ug dili sa mga sala sa uban; 9) ...matalagdon nga maminaw ug mahinumdom sa penitensiya ug museguro nga masabtan kini; 10) ...maggamit og naandan nga sundanan sa pagkumpisal aron maanad-anad ug makomportable niini; 11) ...dili gyod mahadlok magbungat og usa ka butang nga "makapaulaw pag-ayo"... isulti lang kini; 12) ...dili gyod mabalaka nga ang pari nagtuo nga kita mga walay hinungdan…. kasagaran matandog siya sa atong kaisog; 13) ...dili mahadlok nga ibutyag sa pari ang atong mga ikumpisal…… gihigtan siya sa patik sa pagpakahilom; 14) ...dili mukumpisal sa mga "kahilig" o sa mga "panlimbasog"... sa mga sala lamang; 15) ...dili gyod mulakaw gikan sa kumpisalan nga wala pa mahuman ang paglitok sa pari sa pasaylo; 16) ...musag-o sa "Ginuo kong Jesukristo (Act of Contrition); 17) ...mudaklit og tubag sa mga pangutana sa pari kon magpapatin-aw siya; 18) ...mangutana kon dili kita makasabot og unsay iyang buot isulti; 19) ...mahinumdom nga ang pari usahay may dili maayo nga mga adlaw sama kanato usab; usahay saputon; 20) ...mahinumdom nga ang mga pari mangumpisal usab …… nahibalo sila sa atong mga gisagubang.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com