6. Tips for a Comeback of Confessions

Is the lack of use of the Sacrament of Penance or Reconciliation due to the fact that times are not available or is it due to the lack of instruction on the need for this sacrament?

Hence, the following tips for a good pastor:

1) ...talk about confession during your homilies, especially during penitential seasons like Lent; 2) ...catechize the faithful about the role of confession with the worthy reception of the Eucharist; 3) ...offer confessions more than 45 minutes per week; the people will come if you follow tips 1) and 2); 4) ...observe the rite (deviating from it or not knowing the words of absolution distracts the faithful); 5) ...match the penance to the offense; 6) ...keep praise to a minimum, as people are there to confess sins, not feel "special"; 7) ...make confession available to the students of the schools in your parish; 8)...provide free guides to making a good confession to the people; 9) ...respect the value of penitential anonymity (many people shy away from going "face to face" with a priest); 10) ...speak with a degree of objectivity, and not with the contrived tones of a psychiatrist.

Failing to clean hard-to-reach parts of a house will result in areas filthy with dust. Failing to weed a garden allows weeds to take over and crowd out the garden.

The sacrament of penance is like moving the furniture of our souls and getting to the places that escape everyday cleaning.

It is like periodically checking the garden of our souls for weeds that hamper our discipleship.

Pope Benedict the Sixteenth exhorted Catholics to rediscover the liberating power of the Sacrament of Penance in which an honest confession is met by God's merciful words of pardon and peace.

Since the Second Vatican Council and the cultural revolution of the 1960's, the Sacrament of Penance has experienced a decline. We can list many reasons but that we have stopped sinning is not one of them. In our permissive society we have lost the sense of sin.

Many people who for many reasons haven't been to confession for a long time and may not remember how to go, or may not feel comfortable going. Whatever the reason they are invited all to come back home, come back to the Lord.

In confession Jesus asks us what he can do for us. After unburdening our hearts we will hear Him say "Go in peace, your faith has made you well."

6. Mga Sugyot sa Pagpapabalik sa Pangumpisal

Ang kulang paggamit sa Sakramento sa Penitensiya tungod ba sa kamatuod nga walay gitagal nga mga panahon o tungod ba kini sa ka walay pagtudlo mahitungod sa panginahanglan ning maong sakramento?

Sa ingon aniay mga pakulo sa maayo nga magbalantay:

1) ...sulti mahitungod sa pagkumpisal sa mga homiliya, labi na sa mapenitensiyahon nga mga panahon sama sa Kwaresma; 2) ...ikatekesis ang mga matuuhon sa papel sa kumpisal dinha sa angay nga pagkalawat sa Eukaristiya; 3) ...pagtagal og mga kap-atan ug lima ka takna sa semana; mga tawo manganha kon adunay pakulo 1) ug 2); 4) ...tumana ang rito (pagkasayop niini o pagka dili kamao sa mga pulong sa pagpasaylo makapatugaw sa mga matuuhon); 5) ...itumbas ang penitensiya sa kalapasan; 6) ...kubsi ang mga pagdayeg, kay mga tawo nanganha aron pagbutyag og mga sala dili aron mubati og maayo’g buot; 7) ...ipaanaa ang pangumpisal ngadto sa mga magtutuon sa mga tunghaan sa imong parokya; 8)...panghatag sa mga tawo og walay bayad nga mga tamdanan paghimo og maayo nga pagkumpisal; 9) ...tahora ang bili sa pagkadilimailhan dinha sa kumpisal (daghan ang maglikay sa pag-atubangay sa pari); 10) ...igo-igo likayi ang personal nga panulti, nga dili mahisama sa mga minugmugna nga mga panulti sa sikiyatra.

Pagkulang sa paglinis sa dili maabot nga mga bahin sa balay musangpot ngadto sa mga dapit nga puno sa abog. Pagkulang pag-ibot sa sagbot nagtugot nga mga sagbot magtubo pag-ayo ug magpapadaplin sa nindot nga mga tanom sa tanaman.

Ang sakramento sa penitensiya sama sa pag-irog sa kagamitan sa atong mga kalag ug pag-abot sa mga dapit nga nakalikay sa adlaw-adlaw nga paglinis.

Sama kini sa matag karon ug unya nga pagsusi sa tanaman sa kalag kon may mga sagbot ba nga nagbalda sa pagkatinon-an.

Si Papa Benedikto Dieseseis miawhag s pagkaplag pag-usab sa makalingkawas nga gahom sa Sakramento sa Penitensiya diin ang matinud-anon nga pagkumpisal gisugat sa maluluy-on nga mga pulong sa pasaylo ug kalinaw sa Dios.

Gikan sa Ikaduha nga Konsilyo sa Batikano ug sa kagubot nga kultural sa mga 1960, ang Sakramento sa Penitensiya nisinati og pag-us-os. Makatala kita og daghang hinungdan apan dili usa niini ang paghunong nato sa pagpakasala. Sa matuguton nato nga katilingban nawad-an kita sa pag-ila sa sala.

Daghang mga tawo sa daghang mga hinungdan wala na makakumpisal sulod sa dugay nga panahon ug gani dili na mahimundom unsaon pag-adto, o dili mahimutang sa pag-adto. Unsa man ugaling ang hinungdan gidapit silang tanan pagpauli, balik ngadto sa Ginuo.

Sa kumpisal si Jesus nangutana kanato og unsay mahimo niya kanato. Tapos ihabwa ang atong kasingkasing, madungog nato Siya: "Lakaw sa kalinaw nakaayo kanimo ang pagatuo nimo."

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com