2. To Return to the Sacrament of Confession

Although the sacrament of penance may be "laborious" at times, it has been seen since the first centuries of Christianity as a "second plank following shipwreck" (Tertullian), that is, another chance to have sins committed after baptism forgiven and a broken or weakened friendship with Christ restored.

In a world threatened by sin, it is a sacrament given to us to enable us to grow in the spiritual life and reach union with God.

Catholics lining up for confession did not go out with Vatican II.

The lack of preaching on sin certainly has lead to this problem.

"God loves you where your at" and all that means you don't have to do anything like actually repenting, so they say.

We don't have to go all "Hellfire and Brimstone", but certainly the reality of Hell needs to be preached.

Our Culture is preaching "I'm OK, You're OK" twenty-four hours a day and it needs to be counteracted when the reality is "I'm a Sinner, You're a Sinner and we both need to continuously repent."

Efforts to emphasize confession starting from the bishop down is important.

Regular confession by the Catholic faithful will help to bring about an actual springtime of the Church.

All renewal starts with self-renewal and that self-renewal is via the grace of God and the great sacrament of confession is an important component of this.

Confessions in the good old days were heard prior to Mass on a Sunday mornings.

Maybe people should feel like they used to do in the old days: they had better be early or they won't make it in the confessional before Father says Mass.

Maybe combining an afternoon or evening of Eucharistic adoration with saying Father will be in the confessional at a specific time will work. That way the church is not empty, and no one knows if you are going to confession or just praying.

The most effective way for returning to the sacrament would be a simple homily on the bases for Confession. Most don't really know why we confess through a priest, and thus don't feel any real need for it.

It is not always necessary to go to confession before Communion unless one has committed such serious sins that they need to be confessed. One in a state of "mortal" sin, grave sin, needs to go to confession before Communion.

2. Pagpabalik Ngadto sa Sakramento sa Pagkumpisal

Bisan og ang sakramento sa pakighiuli "budlay" usahay, mao gyod kini siya sukad pa sa sinugdan sa Kistiyanismo isip "ikaduha nga batang nga mahakgom pagkalunod sa sakayan" (Tertullian), buot magpasabot, lain nga purohan nga mga sala nga nahimo human sa bunyag mapasaylo ug usa ka nabugto nga kasuod kang Kristo mapahiuli.

Sa usa ka kalibotan nga gihadla sa sala, sakramento kini nga gihatag kanato aron pagpapatubo kanato dinha sa kinabuhi nga espirituhanon ug pagpapaabot kanato ngadto sa Dios.

Mga Katoliko nga maglaray aron mangumpisal wala iwagtang sa Ikaduha nga Konsilyo sa Batikano.

Ang kulang pagwali mahitungod sa sala tin-aw nga nakadala kanato dinhi niining mao nga gumonhap o problema.

"Ang Dios nagmahal kanimo dinha sa unsa man ugaling ang imong pagkabutang" ug gipasabot niini wala na kinahanglana ang aktuwal nga pagbasol, kini ang kasagaran nga isulti karon.

Dili kinahanglan magsinggit pa og "Inpiyerno ug Asupre", apan walay duhaduha ang kamatuod sa Impiyerno iwali gyod.

Ang atong kultura nagwali og "OK Ako, OK Ka" kawhaan ug upat ka takna matag adlaw ug kinahanglan batukon kini kay ang kamatuod mao ang "Makasasala Ako, Makasasala Ikaw ug kitang duha kinahanglan ang makanunayon nga magbasol."

Maaghimo unta ang obispo, mga pari, ug mga pundok nga relihiyuso og mga lakang paghinungdanon sa pangumpisal.

Makatabang ang regular nga kumpisal sa mga matuuhon nga Katoliko pagpaanaa og bag-ong kapanahonan sa Simbahan.

Tanan nga pagbag-o magsugod sa kaugalingon ug ang pagbag-o sa kaugalingon pinaagi sa grasya sa Dios ug sa sakramento sa pagkumpisal mahinungdanon nga kabahin niini.

Mga pangumpisal sa karaan nga mga panahon gipahigayon sa wala pa ang Misa sa mga Domingo sa buntag.

Tingale mubati unta ang mga tawo karon sama sa kanhi: manayo gyod sila sa misa kay mahadlok nga dili na sila makaabot sa kumpisalan sa dili pa musugod ang pari sa Misa.

Tingale musalir ang paghiusa sa Takna sa Eukaristikanhon nga Pagsimba sa sayong gabii ug pag-ingon nga ang pari magpakumpisal niining higayona. Sa ingon niana nga paagi ang simbahan dili mawalay sulod, ug walay mahibalo kon usa ka tawo mukumpisal ba o igo ba lamang nga mag-ampo.

Ang labing masangputon nga pagpapabalik sa sakramento mao ang yano nga sermon sa mga panukaran sa Kumpisal. Daghan ang wala gyod mahibalo ngano nga mangumpisal man sa pari ug mao nga dili sila mubati sa panginahanglan niini.

Dili kanunay gikinahanglan ang pagkumpisal alang sa pagkalawat gawas kon nakahimo og bug-at nga mga sala nga kinahanglan ikumpisal. Ang usa ka tawo nga anaa sa kahimtang sa sala nga "mortal", o bug-at nga sala, nagkinahanglan nga mukumpisal sa dili pa siya mukalawat.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com