Catechesis on Confession (in English and Cebuano)

1. Troubling Statistics

Three-quarters of Catholics report that they never participate in the sacrament of Reconciliation.

That’s really sad about Catholics avoiding confession. They have no idea what they’re missing out on.

How did this sacrament got so deemphasized?

It would seem likely that people had already started to less frequently go to confession and because of this trend that parishes started to diminish the amount of time confession was available.

The demand for confession was reduced over time because sins themselves had become deemphasized. Cut out sins and you cut out the need for confession.

Regardless of how we got to this point the question is how we can reverse it. There has to be both an effort to make it generally available and for Catholics to understand that they need it.

A new springtime for the Church will not blossom until such time as Catholics generally return to confession. Unfortunately confession is just seen mostly as "just so pre-Vatican II" and many priests discouraged the use of regular confession in the case of venial sins.

Even a small amount of people regularly returning to confession will have a large impact on their lives and consequently the life of the Church.

The solution is to PREACH the need and OFFER the Sacrament and people will come.

The key is that a pastor enjoys hearing confessions and he PREACHES confession regularly.

PREACH the need and OFFER the Sacrament and people will come.

Perhaps what I love most about the National Shrine of the Mother of Perpetual Help in Baclaran is the hours and hours of confessions heard there every week. Just about any time of day any time during the week, one can pop over for confession.

Regular confession is just an indespensible element of Catholic culture, of our identity as Catholics.

1. Makapabalaka nga Kaihapan

Setenta por ciento sa mga Katoliko nagsaysay nga wala gyod sila musalmot sa Sakramento sa Pakighiuli kon Kumpisal.

Sa tinud-anay makapaguol gyod pag-ayo nga mga Katoliko maglikay sa Kumpisal. Wala sila mahibalo sa nawala kanila.

Ngano man nawagtangan kining sakramentoha sa pangusog?

Malagmit mga tawo misugod pagkunhod sa ilang pagkumpisal ug tungod niining maong lakaw sa panahon mga parokya nisugod pagkunhod sa gidak-on sa panahon nga gigahin alang sa pagpaanaa sa pagpakumpisal.

Paghangyo og kumpisal nikunhod paglabay sa panahon kay ang mga sala mismo gikunhoran sa gibug-aton. Wagtanga ang mga sala ug mawagtang ang panginahanglan sa pagkumpisal.

Sa walay pagsapayan ngano nga niabot kita niining kabutanga ang pangutana mao unsaon man pagbali niini. Kinahangalan adunay paningkamot sa heneral nga pagpapaanaa niini ug sa mga Katoliko pagsabot nga gikinahanglan kini nila.

Usa ka bag-o nga kapanahonan sa Simbahan dili mabulak hangtod sa panahon nga mga Katoliko heneral nga mubalik ngadto sa pagkumpisal. Malas nga ang pagkumpisal gilantaw nga "wala pay Batikano Segundo kaayo" ug daghan nga mga pari misumpo sa pagdangop sa kumpisalan sa kaso sa mga sala nga benial.

Bisan usa ka gamay nga gidaghanon sa mga tawo nga regular nga mangumpisal adunay dako nga paghapak sa ilang mga kinabuhi ug sangputanan niini sa kinabuhi sa Simbahan.

Ang kasulbaran mao ang PAGWALI sa panginahanglan ug PAGTANYAG sa Sakramento ug manganha ang mga tawo.

Ang yawi sa kasulbaran mao nga ang pari malipay nga magpakumpisal ug regular nga MAGWALI mahitungod niini.

IWALI ang panginahanglan ug ITANYAG ang Sakramento ug manganha ang mga tawo.

Tingale ang akong gipakabili pag-ayo sa National Shrine of the Mother of Perpetual Help in Baclaran mao ang mga sunudsunod nga mga takan matag semana alang sa kumpisal. Bisa’g unsa nga takna sa adlaw sa semana, makaanha ang tawo aron mukumpisal.

Ang regular nga kumpisal tukma nga dili kabiyaang kabahin sa kultura nga Katoliko, sa atong pagkakita isip mga Katoliko.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com