10. To Instill Frequent Confessions

People aren’t stupid, they are just confused. If Communion is just a social ritual, they are not going to confess their failings let alone their dark problems to a priest.

Instill in them that the Eucharist is Jesus Himself and we must prepare ourselves for Him, we will win back souls.

It’s not that people don’t want to know, it’s that they have NEVER been TAUGHT or have not been taught what’s important. You have to stop assuming that people KNOW what Catholic means anymore.

Back then, it was not uncommon—in fact, it was the norm—for a priest to be in the confessional during the time before the Mass, while others were preparing his vesture.

Or an assisting priest would continue to hear confessions while the Mass was going on. Confessions at a different time were less common, if not unheard of.

If you want adults going to confession, they need to be taught and expected to go as children.

Very rarely would children need to confess a mortal sin so that they could receive Communion. I believe God protects them in a special way.

But so what? If you want frequent confession, then when do you form that habit? God willing, we should try to go our whole lives without committing a mortal sin (that’s the goal…not always the reality, of course)!

But frequent confession is what obtains for us the actual, sacramental, and sanctifying grace to HELP us stay free from mortal sin. The more often we can go, the better.

So REQUIRE first confession before First Communion! What better way to show children how important it is to receive Our Lord with as pure and white and clean a soul as possible???

I have seen and I love seeing the big smiles on children’s faces after their first confession, and their trying so hard to keep their soul clean until the big day. It’s not hard for children; it’s such a beautiful wonderful sacrament!

Let’s do what we can to bring back the importance of confessions.

Wehould offer a central location in the archdiocese where confession could be heard all day. Priests could take shifts.

10. Pagsilsil og Masubsob nga mga Pagkumpisal

Mga tawo dili walay hibangkaagan, Malibog lang sila. Kon ang Pagkalawat rituwal lamang nga katilingbanon, dili sila mangumpisal sa ilang mga kasaypanan, labi na sa mga dulom nila nga mga gumonhap ngadto sa usa ka pari.

Isilsil kanila nga ang Eukaristiya mao si Jesus Mismo ug kita kinahanglan mag-andam sa atong kaugalingon alang Kaniya, ug pinaagi niini madaog nato pag-usab ang mga kalag.

Dili kay mga tawo dili buot mahibalo, WALA GYOD sila MATUDLOI niining mga butanga, wala gyod sila matudloi kon unsa ang mahinungdanon. Ihunong nato pagdahom nga mga tawo NAHIBALO pa gihapon kon unsa ang pagkaKatoliko.

Sa karaan, dili talagsaon ra kaayo—sa pagkatinuod kini ang nabatasan—nga ang pari magpakumpisal sa dili pa niya sugdan ang misa, samtang ang uban mangandam sa iyang isul-ob.

O nga usa ka katabang nga pari mupadayon sa pagpakumpisal samtang nagpadayon ang Misa. Ang pagkumpisal sa lain nga mga panahon menos ra nga pagkakasagaran, nga gani wala man gyod kini igdungog.

Kon buot ka nga mga mangumpisal ang mga hamtong, kinahanglan tudloan ug gidahom nga muadto sa bata pa.

Talagsa ra kaayo nga mga bata kinahanglan magkumpisal og sala nga mortal aron makakalawat sila. Nagtuo ako nga nagpanalipod kanila ang Dios sa pinatuyo nga paagi.

Apan unsa may naa niana? Kon buot ka og masubsob nga pagkumpisal, kanus-a man nimo tukuron ang batasan? Kon pagbuot sa Dios, paninguhaon nato nga dili gyod kita makasala og mortal sa tibuok nato nga kinabuhi (kana ang kalab-utunon ... dili kanunay ang katinuod, klaro)!

Apan ang masubsob nga pagkumpisal ang makapapaanaa kanato sa anaa karon, sakramental, ug makapabalaan nga grasya PAGTABANG kanato pagpabilin nga luwas sa sala nga mortal. Sa dugang pag-adto, dugang pagkamaayo.

Mao nga ISUGO ang unang pagkumpisal sa dili pa ang Unang Pagkalawat! May labi pa bang maayo nga paagi pagpakita sa mga bata nga mahinungdanon ang pagdawat sa Ginuo uban og putli, puti ug malinis nga kalag???

Nakakita ako ug gusto kaayo ako nga mutan-aw sa dagko nga mga pahiyom sa mga nawong sa mga bata human sa una nila nga pagkumpisal, ug sa ilang paningkamot pag-ayo pagpapabilin nga malinis ang ilang kalag alang sa dako nilang adlaw. Dili kini lisod kaniala; nindot kaayo!

Maghimo kita kutob sa mahimo pagpapabalik sa kahinungdanon sa mga pagkumpisal.

Magtanyag unta kita og dali nga maduol nga dapit dinha sa artsidiosesis diin adunay pagpakumpisal tibuok adlaw. Mga pari mag-ilis-ilis unta pagpakumpisal.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com